System STORE-LOGGER

Bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania

System STORE-LOGGER jest przeznaczony do prowadzenia monitoringu mikroklimatu (temperatury, wilgotności względnej powietrza, otwarcia drzwi) w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty wrażliwe na warunki klimatyczne. Jest niezbędny wszędzie tam, gdzie zastosowane systemy jakości ISO i GMP wymagają prowadzenia profesjonalnego dokumentowania łańcucha zimnych dostaw i przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. "cold chain".

Na system monitorowania składają się: czujniki parametrów mikroklimatu LAB-EL, urządzenie monitorujące (tablet bądź telefon komórkowy) z systemem Android 5.0 (lub nowszym) z aplikacją STORE-LOGGER, punkt dostępu WiFi (tylko dla czujników WiFi). Dodatkowo, dane z systemów STORE-LOGGER mogą być archiwizowane w zewnętrznym serwerze z centralną bazą danych, którym jest komputer z systemem Windows 7 (lub nowszym) z zainstalowanym programem SCADA LBX. Program LBX może prowadzić zbiorcze archiwum jednocześnie danych dla wielu systemów STORE-LOGGER.

Główną zaletą systemu jest prosta i szybka instalacja, która wynika z zasilania bateryjnego i łączności bezprzewodowe pomiędzy czujnikami a wyświetlaczem (urządzeniem monitorującym prace systemu).

Czujniki parametrów mikroklimatu

W systemie STORE-LOGGER mogą być wykorzystane czujniki z interfejsem WiFi albo BLE, przy czym w jednym systemie STORE-LOGGER może być wykorzystany tylko jeden rodzaj czujników.

Czujniki temperatury i wilgotności z interfejsem WiFi to specjalistyczne rejestratory produkcji LAB-EL, które umożliwiają kontrolę: temperatury (LB-523TD, LB-533T) lub temperatury i wilgotności względnej powietrza (LB-523).

Zamiennie w systemie mogą być wykorzystane czujniki temperatury i wilgotności względnej z interfejsem BLE (LB-518, współpracujące bezpośrednio z telefonami i tabletami z interfejsem Bluetooth 4.0 lub nowszym).

Wszystkie czujniki temperatury i wilgotności stosowane w systemie STORE-LOGGER mają zasilanie bateryjne, które przy normalnej eksploatacji wystarcza no około rok pracy urządzenia. Dodatkowo, czujniki LB-533T posiadają złącze do zasilania zewnętrznego, które pozwala na monitorowanie obecności zasilnia sieciowego, co przykładowo pozwala sygnalizować zaniki zasilania lodówek ze szczepionkami w szpitalach, przychodniach lub na stacjach SANEPID.

Wszystkie stosowane w systemie STORE-LOGGER czujniki temperatury i wilgotności są nie tylko termometrami lub higrometrami, ale jednocześnie są rejestratorami mierzonych parametrów mikroklimatu. Każdy z nich jest wyposażony w dużą pamięć pozwalającą na przechowywanie około 30 tysięcy pojedynczych wyników pomiarów. Dane są zapisywanie w pamięci "z nadpisywaniem" co oznacza, że po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy.

Pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza są dokonywane z rozdzielczością 0,1°C i 0,1 % RH. Dodatkowe parametry techniczne stosowanych w systemie STORE-LOGGER termometrów i higrometrów LAB-EL omówiono w ich szczegółowych ulotkach.

Termometry i higrometry do pomiaru mikroklimatu mogą na zamówienie posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania wystawione przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL. Okresowo czujniki można poddać powtórnemu wzorcowaniu w Laboratorium w celu potwierdzenia ich prawidłowego działania i bezbłędnego pomiaru.

Punkt dostępu WiFi

W systemie STORE-LOGGER stosowany jest standardowy punk dostępu lub router z interfejsem WiFi, który pośredniczy w łączności pomiędzy czujnikami mikroklimatu WiFi, a urządzeniem monitorującym. Pozwala to na włączenie czujników w infrastrukturę sieciową firmy oraz eliminację problemu zasięgu łączności WiFi.

Urządzenie monitorujące

Jako urządzenie monitorujące, służące do wizualizacji i programowania parametrów systemu STORE-LOGGER, wykorzystuje się standardowy tablet bądź telefon komórkowy z systemem Android 5.0 (lub nowszym) z zainstalowaną aplikacją STORE-LOGGER. Ze względu na pracę ciągłą urządzenia monitorującego, zalecane jest podłączenie do niego zewnętrznego zasilacza.

Na urządzeniu monitorującym wyświetlany jest bieżący stan systemu, można odczytać bieżące wyniki pomiarów z poszczególnych czujników oraz wykresy z historii pomiarów. Urządzenie sygnalizuje przekroczone stany alarmowe: optycznie, dźwiękowo sygnałem lub komunikatem głosowym, wysyłanymi SMS-ami lub e-mejlami.

Poznaj również Trans-Logger

Aplikacja STORE-LOGGER

Bezpieczna aplikacja na Twój telefon

Aplikacja STORE-LOGGER, uruchomiona na urządzeniu z systemem Android, umożliwia konfigurację systemu monitorującego, pobiera bieżące i historyczne dane z dołączonych czujników, wyświetla i rejestruje pobrane pomiary w pamięci urządzenia.

Aplikacja STORE-LOGGER umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu czasu, eksport historii pomiarów z zadanego okresu do plików w formatach CSV oraz PDF i wysyłanie poczta e-mail plików w formatach CSV oraz PDF z historią pomiarów z zadanego okresu.

Aplikacja STORE-LOGGER, po przekroczeniu zaprogramowanych progów alarmowych, sygnalizuje sytuacje alarmową: optycznie na ekranie urządzenia (kolorem czerwonym), sygnałami dźwiękowymi, komunikatami głosowymi, wysyłanymi e-mailami i SMS-ami, oraz drukuje raporty z poszczególnych czujników na dołączonej drukarce z interfejsem Bluetooth lub na drukarce wbudowanej.

Aplikacja wysyła dane do zbiorczego archiwum prowadzonego na serwerze LBX SERWER.

Serwer danych LBX

Bezpieczne centralne archiwum danych

Program komputerowy LBX SERWER uruchomiony na komputerze z systemem Windows: zbiera dane pomiarowe z wielu systemów STORE-LOGGER za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM), archiwizuje dane pomiarowe ze wszystkich współpracujących urządzeń, umożliwia sygnalizowanie wystąpienia różnych sytuacji alarmowych, zapewnia wizualizację wyników w postaci wykresów, tabel i raportów.

Do komputera z programem LBX SERWER mogą być dołączone sieciowo dodatkowe komputery z programem LBX KLIENT, umożliwiając obsłudze pracę jednocześnie na wielu stanowiskach w dowolnych lokalizacjach.

Skontaktuj się z nami

Wybierz dogodny dla siebie sposób

Drukowanie raportów

Aplikacja STORE-LOGGER drukuje raporty z poszczególnych czujników na dołączonej drukarce z interfejsem Bluetooth lub na drukarce wbudowanej w specjalistyczny terminal.

Sygnalizacja zagrożeń

Rejestrator umożliwia ustawienie progów alarmowych (próg dolny i górny temperatury, próg dolny i górny wilgotności, stan otwarcia drzwi). Wystąpienie tych sytuacji zagrożenia może być sygnalizowane optycznie na ekranie urządzenia-rejestratora, sygnałami dźwiękowymi, odczytywanymi komunikatami głosowymi, wysyłanymi e-mailami i SMS-ami.

Dane pomiarowe

Program komputerowy LBX SERWER uruchomiony na komputerze z systemem Windows: zbiera dane pomiarowe z wielu systemów STORE-LOGGER za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM), archiwizuje dane pomiarowe ze wszystkich współpracujących urządzeń, umożliwia sygnalizowanie przekroczenia różnych stanów alarmowych, zapewnia wizualizację wyników w postaci wykresów, tabel i raportów.

Zasilanie

Czujniki i urządzenie monitorujące mają zasilanie bateryjne. Dodatkowe zasilanie zewnętrzne pozwala na monitorowanie obecności zasilnia sieciowego, co umożliwia sygnalizacje zaników zasilania np. lodówek ze szczepionkami.

Ostrzeżenie o zaniku zasilania

System STORE-LOGGER może sygnalizować stany zaniku zasilania sieciowego wysyłając SMS-y lub e-mejle np. w przypadku zaniku zasilania lodówek ze szczepionkami w szpitalach, przychodniach lub na stacjach SANEPID.

WiFI

Standardowy punk dostępu lub router z interfejsem WiFi pośredniczy w łączności pomiędzy czujnikami mikroklimatu WiFi, a urządzeniem monitorującym.

WiFI

Czujniki z interfejsem WiFi to specjalistyczne urządzenia produkcji LAB-EL, które umożliwiają kontrolę: temperatury (LB-523T), temperatury i otwarcia drzwi(LB-523TD, LB-533T) lub temperatury i wilgotności względnej powietrza (LB-523).

Bluetooth

W systemie mogą być wykorzystane czujniki temperatury i wilgotności względnej z interfejsem BLE typu LB-518 współpracujące bezpośrednio z telefonami i tabletami z interfejsem Bluetooth 4.0 lub nowszym.

Zdalny monitoring

Do komputera z programem LBX SERWER mogą być dołączone sieciowo dodatkowe komputery z programem LBX KLIENT, umożliwiając obsłudze pracę jednocześnie na wielu stanowiskach w dowolnych lokalizacjach.